Image Image Image Image Image

Open Data, Helpdesk

Data

Op deze pagina vind je diverse databronnen. Speciaal voor de hackathon heeft een aantal instanties nog niet eerder gepubliceerde data beschikbaar gesteld. Wij danken Grontmij, Frugicom, Netsetters en het Ministerie van Economische Zaken voor hun inzet en medewerking. Daarnaast hebben wij een overzicht gemaakt van relevante open data bronnen.

Polderhack data | Speciaal voor de hackathon gepubliceerde data

Ministerie van Economische Zaken / Dienst Regelingen

Deze data wordt beschikbaar gesteld via een beveiligde FTP server. Tijdens de hackathon worden de logingegevens bekend gemaakt. Als je vooraf de data al wilt bekijken, neem dan contact op met info@openeindhoven.nl.

Reisbewegingen mesttransport
File: DATA AGRGPS – reisbewegingen mesttransport.zip

De veehouderij levert meer mest op dan de landbouw kan gebruiken. Te veel mestgebruik is schadelijk voor milieu en de natuur. Daarom mogen boeren niet te veel mest op hun land uitrijden. De hoeveelheid meststoffen die gewassen nodig hebben, verschilt per gewas en per bodemsoort. De meststoffen die gewassen niet opnemen, komen in de bodem en het water terecht. Stikstof en fosfaat belasten op die manier het milieu. Daarom verschilt het per bodem- en gewassoort hoeveel mest een boer kan gebruiken. Dat ligt vast in zogeheten gebruiksnormen.

Om het mestoverschot te beperken heeft Nederland het systeem van dierproductierechten voor houders van varkens, kippen en kalkoenen. De dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Als hij meer dieren wil houden dan hij rechten heeft, kan hij de rechten van een collega kopen. Zo blijft het aantal varkens, kippen en kalkoenen gelijk.

Veehouders van koeien hebben te maken met melkquota’s. Een melkquotum is het recht een bepaalde hoeveelheid koemelk te produceren. En dat beperkt het aantal melkkoeien.

GPS registreert alle mesttransporten zodat bekend is waar de mest blijft. Ook dit voorkomt dat het mestoverschot leidt tot overbemesting.
De regering is van plan het beleid om de omvang van de mestproductie te beheersen, te veranderen. Zo zouden veehouders een deel van hun mestoverschot verplicht moeten laten verwerken. Bijvoorbeeld door er korrels van te maken en die in het buitenland verkopen. De strengere mestrichtlijn geldt vanaf 2014.

In de Meststoffenwet is vastgelegd dat er realtime AGRGPS laad- en losmeldingen geregistreerd moeten worden. Hiervoor zijn de mesttransportwagens (die vloeibare mest vervoeren) uitgerust met een automatisch systeem. Zo gauw de klep open gaat wordt er automatisch een melding gestuurd (1e keer is laden, 2e keer is lossen)

De vaste mesttransportwagens zijn uitgerust met een koffer met de AGRGPS-apparatuur. De chauffeur moet zelf een knop indrukken bij het laden en het lossen van vaste mest. Deze punten worden opgeslagen in een centraal systeem.

In de Excell bestanden is weergegeven:   ACTIE, GPS_DATUMTIJD, X, Y

ACTIE
 
laden/lossen van mest
GPS_DatumTIJD
 
datum tijd van de laad/losmelding
X
gps x coordinaten
Y
gps y coordinaten

in dit geval zijn het geanonimiseerde excell bestanden, zonder relatiegegevens of vdm (vervoersbewijsdierlijke meststoffen) gegevens.

Contactpersoon bedrijfsgegevens mest: M. Bartholomeus

Visserij: Vergunningen, Huurovereen-komsten, Ontheffingen
File: open data Vis- Vergunningen, Huurovereenkomsten, Ontheffingen.zip

De dataset bevat gegevens over visvergunningen, ontheffingen en huurovereenkomsten met betrekking tot visserij en schelpdierenkweek op zee, kust- en binnenwateren. Voor coördinaten van de verhuurde percelen is een Esri shapefile toegevoegd.

Contactpersonen visserij: Jef Heuvelmans,  Jan Valk

Exportdata
File: 1309 Hackers bijeenkomst zoeken naar trends in export.zip

De anonieme data uit CLIENT export (alle export vanuit NL buiten de EU).
Wat wordt waar naartoe geëxporteerd? De informatie kan gebruikt worden voor trendverschuivingen in producten of landen.

Individuele bedrijven

Dienst Regelingen (DR) beschikt over een schat aan informatie over individuele bedrijven. In verband met de privacy van betrokken ondernemers mag DR deze informatie niet in de vorm van Open Data beschikbaar stellen.

De gegevens zijn afkomstig van werkelijke bedrijven maar zijn ontdaan van persoonskenmerken en voorzien van een fictief relatienummer. Dit fictieve relatienummer is wel door de zes bestanden heen gelijk.

Individuele bedrijven of hun gemachtigden kunnen deze informatie wel op halen, maar altijd alleen voor hun eigen bedrijf. Op die manier moeten de bestanden die DR beschikbaar heeft gesteld ook behandeld worden. Bijvoorbeeld: het bestand “DDW_varkens_2012_20131014_155343” bevat de aan- en afvoer gegevens van ca 40 individuele bedrijven. Via het fictieve relatienummer kan deze informatie van één van die bedrijven gekoppeld worden aan de informatie van datzelfde bedrijf in een van de andere bestanden.

Een omschrijving van tabellen met geanonimiseerde bedrijven vind je hieronder. Meta-data over deze tabellen vind je hier: DDW_tabel_beschrijving_bestanden.xls

Varkens
File: DDW_varkens_2012_20131014_155343.txt
Dit bestand bevat transportgegevens van varkens. Verplaatsingen van varkens worden niet (zoals bijvoorbeeld bij runderen) individueel geregistreerd maar per koppel. Per transport wordt een aantal gegevens geregistreerd, waaronder aantal dieren. Het relatienummer in de tweede kolom is het ‘meldende bedrijf’.

GDI
File: DDW_GDI_2012_20131014_155343.txt
Dit bestand bevat de vragen en antwoorden uit de GDI 2012 met betrekking tot de gehouden dieren. De vraagnummers corresponderen met de vraagnummers op het (e-) formulier (zie ook het overzicht in het Excelbestand).

Grond
File: DDW_grond_2012_20131014_155344.txt
Bevat grond gegevens van de bedrijven. De gegevens kunnen gebruikt worden voor de bepaling van de gebruiksruimte van dierlijke mest bij het bedrijf.

Melk
File: DDW_melk_2012_20131014_155343.txt
Bevat per bedrijf de totale in 2012 geleverde hoeveelheid melk (Kg) en het ureumgehalte. Samen met het aantal melkkoeien kan hiermee de excretie bij melkvee bepaald worden.

Mest
File: DDW_P_N_gegevens_2012_20131014_155344.txt
Dit bestand bevat gegevens over de productie, aan- en afvoer van stikstof fosfaat op bedrijven per diercatergorie.

Runderen
File: DDW_Runderen_2012_20131014_155343.txt
Dit bestand bevat runderregistratie op dierniveau. Voor ieder individueel dier zijn de belangrijke gebeurtenissen weergegeven (geboorte, aanvoer, afvoer)

 

Ministerie van Economische Zaken / AERIUS

http://arcgisserver.simba3.grontmijservice.nl/ArcGIS/rest/services/PolderHack

Via deze geoserver wordt de volgende data gepubliceerd:

Natura2000
Begrenzing van Natura2000-gebieden inclusief nabijgelegen buitenlandse Natura2000-gebieden. De Nederlandse begrenzing is in overeenstemming met de publicatie van september 2013.

Overige Natura2000 informatie via
https://data.overheid.nl/data/search?query=natura2000

Habitatkartering
Habitatkartering van Natura2000-gebieden van Nederland en nabijgelegen gebieden in het buitenland.

Verfijnd depositiegrid
Stikstofdepositie in Nederlandse natuurgebieden vormt een belangrijk probleem voor ruimtelijke ontwikkelingen van veehouderij, mobiliteit en industrie.
Inhoud: Hexagonen overlappend met Natura2000 met stikstofdepositie in mol/ha.

Vergunningen dieren en stallen
Vergunde dieraantallen en stalsystemen van de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht, Overijssel.

Contactpersoon Grontmij: Michiel Schram

Wageningen University & Research Centre (WUR) / Alterra

LGN5

Het LGN5 bestand biedt de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik op te sporen, die zich in de periode 1999/2000 – 2003/2004 hebben voorgedaan.

Toelichting: http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Alterra/Faciliteiten-Producten/Kaarten-en-GISbestanden/LGN-1/Bestanden/LGN5.htm

Een deel van de data zal tijdens de Polderhack verkrijgbaar zijn onder de volgende voorwaarden:

De webservices zullen de dagen voorafgaand en gedurende de hele hackaton beschikbaar zijn. Enige tijd na de hackaton zullen de webservices weer gestopt worden. Data die door de deelnemers vanuit de webservices worden binnengehaald, dient na de hackaton weer vernietigd te worden (het is alleen ‘Open Data’ tijdens de hackaton).

Data wordt gepubliceerd via een ArcGIS server. Services zullen beschikbaar zijn via REST, SOAP, WMS, WFS en WCS.

Van den Borne Aardappelen

Vanaf begin 2008 maakt Van den Borne Aardappelen gebruik van precisielandbouw. Het doel hiervan is tijdens de teelt data te verkrijgen ten einde met teeltmaatregelen te komen die leiden tot opbrengstverhoging, kwaliteitsverbetering en/of kostenbesparing. Deze optimalisatie wordt gerealiseerd door informatie op vierkante meter niveau per perceel te verzamelen. Hiervoor zijn verschillende meetinstrumenten voorhanden waarmee  binnen een perceel verschillen in waterhuishouding, gewasstand en bemestingstoestand kunnen worden geconstateerd.

Data wordt ontsloten via de door deze landbouwer opgezette Cloudfarm. In de beschikbare kml file is informatie opgenomen van tientallen percelen en beschrijft o.a. gewasgroei en bodemgesteldheid met een nauwkeurigheid van 9 vierkante meter. De data is samengesteld op basis van sattelietbeelden en sensoren die op landbouwmachines zijn geïnstalleerd.

Frugicom

Voor consumenten heeft de sector Veggipedia ontwikkeld ( BtoC). Een website en app waarin consumenten veel informatie wordt gegeven over het product, gebruik en herkomst. Zie www.facebility.nl, www.veggipedia.nl en www.2×2.nl.

Een groot deel van de onderliggende data zal via een API beschikbaar worden gesteld tijdens de Polderhack: veggipedia-api-v1

Open Data | Relevante databronnen

Binternet

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/lei/Sector-in-cijfers/Binternet-3.htm

Het Bedrijveninformatienet is een panel van 1.500 land- en tuinbouwbedrijven, visserij- en particuliere bosbouwbedrijven. De opgenomen bedrijven vertegenwoordigen bijna 95% van de totale agrarische productie.

Nationaal Georegister

http://www.nationaalgeoregister.nl/

Relevante datasets binnen het Nationaal Georegister:

Agrarisch Areaal Nederland (AAN) | zoek op ‘agrarisch areaal’
Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen).

BRP Light (zoek op ‘BRP’)
Geometrie en gewassen. Welke gewassen groeien op welke percelen?

Alterra

Bodemgesteldheid in Nederland. 

Er wordt onderscheid gemaakt in veengronden en minerale gronden:

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Grondsoortenkaart.htm

BOFEK2012

Een GIS-bestand met daarin de ruimtelijke verbreiding van bodemfyisische eenheden. Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodemopbouw en een overeenkomstig hydrologisch gedrag.

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Bodemfysische-Eenhedenkaart-BOFEK2012.htm

Vergraven gronden

De kaart van vergraven gronden geeft informatie over ‘diepe’ grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen van verschillende bronhouders.

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Vergraven-Gronden-2.htm

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Bodemfysische-Eenhedenkaart-BOFEK2012.htm

Data.overheid.nl

https://data.overheid.nl/data

Toegestane bestrijdingsmiddelen (zoek op ‘bestrijdingsmiddelen’)
Alle door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Statline

http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/default.aspx

De database van het CBS.  Zoek op thema ‘landbouw’.

Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database

Europese landbouwstatistieken.

Overig

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/landbouw/cijfers/default.htm – CBS gegevens

http://www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal/ – Satellietgegevens

http://www.satellietbeeld.nl/

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm European Union Open Data Portal

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_systems/index_en.htm DG SANCO Health and Consumers

http://www.provinciaalgeoregister.nl/georegister/ Provinciaal Georegister

https://github.com/waagsociety/citysdk The CitySDK Linked Open Data Distribution API

Helpdesk

Tijdens de PolderHack kun je meer informatie krijgen over de datasets van de data eigenaren zelf. Tijdens de hackathon kun je op vrijdag bij de helpdesk terecht voor al je vragen aan specialisten, boeren, data eigenaren etc.

Heb je op dit moment al een specifieke vraag over de Polderhack, één van de datasets of wil je meer achtergrondinformatie? Stel je vraag via het event op Facebook, Twitter #polderhack of stuur je vraag naar info@openeindhoven.nl Je wordt zo snel mogelijk verder geholpen. Op deze pagina komt vervolgens een overzicht van de gestelde vragen.